من از بدها درس زندگی خوب را آموختم

من مدیون صاحب خانه های بسیار بدی هستم،که وادار شدم بخاطر رها شدن از شر مستاجری،خانه ای برای خودم بخرم،که اگر صاحب خانه خوبی داشتم ،عمرا خانه دار نمیشدم.

من مدیون صاحب کارهای حق خور ،زورگو ،فحاش و بی پدر مادری هستم ودستش را میبوسم،که به خاطر رهایی از فلاکت کارگری خودم صاحب کار شدم،که اگر صاحب کار خوبی داشتم ،هنوز هم کارگر دیگران بودم.

من مدیون رفقای بد وناجونمرد و رفقای جیب وپول و کل رفقای بی خاصیتم هستم،که اگر با آنها نبودم ،نمیفهمیدم دنیای رفافت فقط ،در بدریست،و تلف کردن عمر .

✅من از بدها درس زندگی خوب را گرفتم 


منبع این نوشته : منبع
صاحب ,رفقای ,خانه ,مدیون ,خوبی داشتم ,صاحب خانه ,مدیون صاحب

من از بدها درس زندگی خوب را آموختم

من مدیون صاحب خانه های بسیار بدی هستم،که وادار شدم بخاطر رها شدن از شر مستاجری،خانه ای برای خودم بخرم،که اگر صاحب خانه خوبی داشتم ،عمرا خانه دار نمیشدم.

من مدیون صاحب کارهای حق خور ،زورگو ،فحاش و بی پدر مادری هستم ودستش را میبوسم،که به خاطر رهایی از فلاکت کارگری خودم صاحب کار شدم،که اگر صاحب کار خوبی داشتم ،هنوز هم کارگر دیگران بودم.

من مدیون رفقای بد وناجونمرد و رفقای جیب وپول و کل رفقای بی خاصیتم هستم،که اگر با آنها نبودم ،نمیفهمیدم دنیای رفافت فقط ،در بدریست،و تلف کردن عمر .

✅من از بدها درس زندگی خوب را گرفتم 


منبع این نوشته : منبع
صاحب ,رفقای ,خانه ,مدیون ,خوبی داشتم ,صاحب خانه ,مدیون صاحب

جاده موفقیت

جاده موفقیت

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﻘﻢ ﻧﺴﺖ !!!!

ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺷﺴﺖ " ..


ﺩﻭﺭ ﺑﺮﺮﺩﺍﻧ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺳﺮﺩﺭﻤ" ..

ﺳﺮﻋﺖ ﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﻓﺎﺭ ﻣﻨﻔ " ...


ﻭﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ " !!!!!

ﺍﻣﺎ ﺍﺮ ﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﺭﺍﺩﻩ" ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،،

ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ" ،،

ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﻣﻴﺪ " ..


ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺪ ﻪ

⛳️«ﻣﻮﻓﻘﺖ»نام دارد ..
منبع این نوشته : منبع

جاده موفقیت

جاده موفقیت

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﻘﻢ ﻧﺴﺖ !!!!

ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺷﺴﺖ " ..


ﺩﻭﺭ ﺑﺮﺮﺩﺍﻧ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺳﺮﺩﺭﻤ" ..

ﺳﺮﻋﺖ ﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﻓﺎﺭ ﻣﻨﻔ " ...


ﻭﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ " !!!!!

ﺍﻣﺎ ﺍﺮ ﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﺭﺍﺩﻩ" ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،،

ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ" ،،

ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﻣﻴﺪ " ..


ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺪ ﻪ

⛳️«ﻣﻮﻓﻘﺖ»نام دارد ..
منبع این نوشته : منبع

معما : قاتل چه کسی است ؟

معما قاتل چه کسی است ؟


کلاه های کارآگاهی خود را بگذارید و رمز و راز  این قتل را کشف کنید ..


در تصویر، صحنه جرمی را مشاهده خواهید کرد که در آن یک زن در دستشویی یک رستوران کشته شده است. آیا می توانید به تصویر نگاه کنید و کسی که قاتل است را پیدا کنید ؟

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع

معما : قاتل چه کسی است ؟

معما قاتل چه کسی است ؟


کلاه های کارآگاهی خود را بگذارید و رمز و راز  این قتل را کشف کنید ..


در تصویر، صحنه جرمی را مشاهده خواهید کرد که در آن یک زن در دستشویی یک رستوران کشته شده است. آیا می توانید به تصویر نگاه کنید و کسی که قاتل است را پیدا کنید ؟

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع